Česko-německá setkání

Na této stránce představujeme v češtině naši nabídku seminářů a setkání, které jsou určeny pro účastníky z České republiky a Německa. Chceme tak zájemce z Česka motivovat k tomu, aby se zúčastnili našich akcích. Semináře probíhají v němčině a v češtině a jsou tlumočeny (není tedy nutná znalost jazyka).

Tuto oblast chceme v příštích letech rozvíjet v souladu s posláním vzdělávacího a setkávacího centra „Der Heiligenhof“, jímž je rozvoj česko-německého porozumění tak, aby lidé z obou zemí měli možnost se setkávat, věnovat se společným tématům a lépe se navzájem poznat. 

Kontaktujte nás prosím (i v češtině) na adrese bildung@heiligenhof.de

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Můj průvodce pro rok 2024

Česko-německý seminář na téma Well-Being v mládežnickém centru Heiligenhof v Bad Kissingen

Díky víceleté spolupráci mládežnického centra Heiligenhof a spolku Prostor pro rozvoj se konal týdenní inspirativní seminář zaměřený na duševní a fyzickou pohodu pro žáky a žákyně středních škol z města Weiden a Pardubice.

Mladí lidé čelí mnoha výzvám v dnešním světě, ať už jde o tlak ve škole, pracovní stres, nebo osobní problémy. Péče o duševní zdraví a podpora well-being jsou klíčové pro to, aby se mladí lidé mohli úspěšně vyrovnat s těmito výzvami a dosáhnout svého plného potenciálu.

 

Co seminář nabídl?

Seminář v Bad Kissingen nabídl bohatý program plný interaktivních workshopů, přednášek a aktivit zaměřených na zlepšení well-being. Účastníci měli možnost zapojit se do různých cvičení meditace a jógy, diskutovat o technikách uvědomění, a sdílet své zkušenosti s ostatními. Mnoho účastníků vyjádřilo nadšení z možnosti setkání se s ostatními mladými lidmi, kteří sdílejí jejich zájem o well-being: "Nejvíce se mi líbila klidná procházka v lese a metoda, která mě vedla k uvědomění si, jak jsme skvělí a krásní“ (Filip, CZ), „odpolední malování bylo moc fajn, mohli jsme nechat volný průběh naší kreativitě a plně se soustředit na sebe, což nás velmi uklidnilo a vzájemně inspirovalo“ (Jasmin, DE).

Tento nový koncept poskytl účastníkům cenné nástroje pro zlepšení jejich well-being, ale také položil základy pro dlouhodobý vliv na jejich životy. Péče o duševní zdraví a podpora well-being mladých lidí mají klíčový význam pro budoucnost naší společnosti. Investice do tohoto typu iniciativ má dalekosáhlé dopady na individuální úrovni, protože pomáhá mladým lidem rozvíjet dovednosti a strategie potřebné k řešení budoucích výzev a dosažení jejich plného potenciálu. Kromě toho má takový seminář pozitivní vliv i na širší společenskou úroveň tím, že přispívá k vytvoření zdravější a šťastnější generace, která bude schopna přinášet pozitivní změny do světa kolem sebe.

Chceme poděkovat všem účastníkům, týmerkám ze spolku Prostor pro rozvoj, organizátorům z centra Heiligenhof a tlumočnicím, kteří přispěli k úspěchu tohoto semináře. Velké díky za finanční podporu patří Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandemu.

Seminář v Bad Kissingen byl jen začátek naší společné cesty k zlepšení well-being u mládeže. Sledujte naši webovou stránku a sociální média pro informace o dalších událostech a aktivitách, které vám pomohou žít šťastnější a vyváženější život.

 

Mein Wegweiser für das Jahr 2024

Deutsch-tschechisches Seminar zum Thema Well-Being in der Bildungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen

 

Dank der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsstätte Heiligenhof und dem Verein Prostor pro Rozvoj fand in dieser Woche ein inspirierendes Seminar zur geistigen und körperlichen Gesundheit für SchülerInnen aus Weiden und Pardubice statt.

 

Junge Menschen stehen heute vor vielen Herausforderungen, sei es der Schuldruck, beruflicher Stress oder persönliche Probleme. Die Betreuung der psychischen Gesundheit und die Förderung des Wohlbefindens sind entscheidend, damit sich junge Menschen erfolgreich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen und ihr volles Potenzial entfalten können.

 

Was bot das Seminar?

Das Seminar in Bad Kissingen bot ein reichhaltiges Programm mit interaktiven Workshops, Vorträgen und Aktivitäten zur Verbesserung des Wohlbefindens. Die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit, an verschiedenen Meditations- und Yogaübungen teilzunehmen, über Achtsamkeitstechniken zu diskutieren und ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Viele TeilnehmerInnen äußerten ihre Begeisterung darüber, Gleichgesinnte zu treffen, die ihr Interesse am Wohlbefinden teilen: "Mir hat besonders der ruhige Spaziergang im Wald gefallen und die Methode, die mich dazu gebracht hat, mir bewusst zu werden, wie großartig und schön wir sind" (Filip, CZ), "Das Nachmittagsmalen war wirklich toll, wir konnten unserer Kreativität freien Lauf lassen und uns vollkommen auf uns selbst konzentrieren, was uns sehr beruhigte und gegenseitig inspirierte" (Jasmin, DE).

 

Warum ist dieses Seminar auch für die Zukunft so wichtig?

Dieses neue Konzept bot den TeilnehmerInnen wertvolle Werkzeuge zur Verbesserung ihres Wohlbefindens und legte gleichzeitig den Grundstein für langfristige Auswirkungen auf ihr Leben. Die Betreuung der psychischen Gesundheit und die Förderung des Wohlbefindens junger Menschen sind entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft. Investitionen in derartige Initiativen haben weitreichende Auswirkungen auf individueller Ebene, da sie jungen Menschen helfen, die Fähigkeiten und Strategien zu entwickeln, die sie benötigen, um zukünftige Herausforderungen zu bewältigen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Darüber hinaus hat ein solches Seminar auch einen positiven Einfluss auf gesellschaftlicher Ebene, da es dazu beiträgt, eine gesündere und glücklichere Generation zu schaffen, die in der Lage ist, positive Veränderungen in der Welt um sie herum herbeizuführen.

 

Wir möchten allen TeilnehmerInnen, Teamerinnen des Vereins Prostor pro rozvoj, OrganisatorInnen der Bildungsstätte Heiligenhof, und Dolmetscherinnen, die zum Erfolg dieses Seminars beigetragen haben, herzlich danken. Ein besonderer Dank gilt dem Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechisch Jugendaustausch Tandem für ihre großzügige finanzielle Unterstützung.

 

Das Seminar in Bad Kissingen war erst der Anfang unserer gemeinsamen Reise zur Verbesserung des Wohlbefindens bei jungen Menschen. Verfolgen Sie unsere Website und Social-Media-Kanäle für Informationen über kommende Veranstaltungen und Aktivitäten, die Ihnen helfen werden, ein glücklicheres und ausgeglicheneres Leben zu führen.

Unser Hausprospekt
Fordern Sie bitte auch unsere Infobroschüren an oder sehen Sie sie sich in der Mediathek online an.
Freizeit im Haus
Holen Sie sich Anregungen über die Aktivitäten, die Sie in Ihrer (Frei-)Zeit am Heiligenhof durchführen können.
Aktivitäten rund um Bad Kissingen
Planen Sie Ihren Aufenthalt am Heiligenhof und in Bad Kissingen bereits im Vorfeld mit den notwendigen Informationen.
Die Preise
Erfahren Sie hier die Preise und buchen Sie gleich Ihren Aufenthalt im Heiligenhof bequem online.

Bildungsstätte – Schullandheim – Jugendherberge
Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk

Alte Euerdorfer Straße 1
97688 Bad Kissingen

Tel.: +49 971 / 7147-0
Fax.: +49 971 / 7147-47

E-Mail: info(at)heiligenhof.de
www.heiligenhof.de